Psychoterapeutické poradenství

Je cestou k náhledu, porozumění nepříznivé situaci
a následně hledáním možností řešení. Každý se ve svém životě
někdy dostane do okamžiku, kdy neví, jak dál, kde není spokojen
se svou situací. V atmosféře respektu, důvěry a porozumění
pomáháme lidem vyznat se v takovýchto chvílích. Jsme vázáni
profesní mlčenlivostí a etickým kodexem psychoterapie.
Pomáháme prostřednictvím
psychologických metod - rozhovor a jednání. Existuje velké množství psychoterapeutických směrů, které se liší jak ve své teorii, tak ve své praxi. Vždy ale zůstává cílem zmírnit utrpení, navodit pocit pohody, vlastní kompetence a zvýšit sebevědomí.

Nabízíme:

Témata, se kterými můžete přijít:

 • (ne)zvládání stresu
 • nadměrné pocity studu
 • problémy s komunikací
 • vztahové a partnerské problémy
 • náročné životní události a etapy (krize středního věku, ztráta zaměstnání či důležitých vztahů)
 • vyrovnávání se s nečekaným traumatem (nepříjemné zážitky z minulosti, přepadení, úmrtí blízké osoby, nebo živelné katastrofy)
 • syndrom vyhoření, nadměrný stres a nesoustředění
 • nespokojenost sama se sebou, nízké sebevědomí
 • problémy se závislostí na návykových látkách
 • pocity osamělosti, viny a ztráty smyslu života
 • touha po sebepoznání a seberozvoji
 • nekontrolovatelné úzkosti a fobie
 • potíže se spánkem
 • deprese
 • a další

Nabízíme

Kognitivně behaviorální psychoterapie

KBT je v současné době jedním z nejrozšířenějších terapeutických směrů. Vznikla v druhé polovině 20. století úspěšnou integrací kognitivní a behaviorální terapie. Díky své prokazatelné účinnosti a praktické využitelnosti se stala vedoucím a dynamicky se rozvíjejícím psychoterapeutickým směrem moderní doby. Na základě mnoha let systematické výzkumné práce můžeme o KBT s určitostí tvrdit, že:

 • KBT je empirická
 • KBT je účinná
 • poznatky a techniky KBT se opírají o klinické studie
 • KBT je otevřená novým myšlenkám

KBT se opírá o teorii učení a poznatky kognitivní psychologie. Jedním ze základních rysů KBT je orientace na spolupráci s klientem, který je terapeutovi rovnocenným partnerem. Používá srozumitelný jazyk, edukaci a konečným cílem je samostatnost klienta. Použití určitého terapeutického postupu je vždy podloženo teoreticky a vychází z podrobné analýzy konkrétních problémů a potřeb klienta. KBT je psychoterapeutický směr, který prokázal svou účinnost u celé řady psychických poruch a problémů. Jejich seznam se neustále rozšiřuje. Světová zdravotnická organizace v současné době doporučuje KBT jako metodu první volby v léčbě úzkostných poruch.

EMDR

EMDR je moderní psychoterapeutická metoda speciálně určená k léčení psychického traumatu. Jedinečnou součástí je používání oboustranné stimulace mozku, nejčastěji očních pohybů, která podporuje adaptivní zpracování traumatického zážitku. Její účinnost je dobře podložena pomocí klinických studií.

Krizová intervence

Pokud jste se ocitli v náročné životní situaci, nemusíte na to být sami! Krize je situace způsobující změnu v navyklém způsobu života a vyvolává stav nerovnováhy, stresu a ohrožení. Krize je subjektivně ohrožující událostí, je nebezpečím a zároveň příležitostí. Trvá obvykle několik hodin až několik dnů.

Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a nebezpečnou. Krizový pracovník pomáhá strukturovat klientovo prožívání a zastavit kontraproduktivní tendence v jeho chování. Pracovník klienta podporuje v jeho kompetencích, schopnostech a dovednostech, aby dokázal situaci aktivně řešit a využívat plně svého potenciálu i potenciálu svého okolí. Již jedno sezení Vám může výrazně pomoci.

Relaxace a imaginace

Relaxace je stav psychického a tělesného uvolnění, prohloubení prožitku klidu, vyrovnání a vnitřního ticha. Žijeme v uspěchaném světě. Zvykli jsme si na shon, ranní kávu s cigaretou místo snídaně. Při spěšné cestě do práce pak vnímáme zamračené obličeje lidí zaobírajících se pořád dokola svými problémy a povinnostmi. Možná si kladete otázku: Co s tím? Pomoct Vám může relaxace.

Imaginace je velice vhodnou cestou k hlubokému uvolnění a velice rychle učí soustředit se. Pomocí představ a fantazie oslovujeme více naše nevědomí, protože promlouvají v logicky méně svázaném jazyku, ale o to víc využívají řeč symbolů.